Regulamin Zebrania Plenarnego
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Art. 1.

Zebranie Plenarne Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, zwanego dalej Towarzystwem, obraduje na podstawie Statutu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, zwanego dalej Statutem,i niniejszego Regulaminu Walnego Zebrania, zwanego dalej Regulaminem.

Art. 2.

 1. Zebranie Plenarne jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Uczestnikiem Zebrania Plenarnego z głosem decydującym jest każdy członek zwyczajny.
 3. W Zebraniu Plenarnym mogą uczestniczyć bez głosu decydującego członkowie korespondenci i honorowi, kandydaci na członków Towarzystwa oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd w charakterze doradców lub obserwatorów.
 4. Zebranie Plenarne może uchwalić tajność całości obrad lub ich części. W tajnej części obrad uczestniczą wyłącznie członkowie zwyczajni, zobowiązani tym samym do dochowania tajemnicy co do treści i przebiegu obrad.

ROZDZIAŁ II
Zwoływanie Zebrania Plenarnego

Art. 3

 1. Zebranie Plenarne zwoływane jest uchwałą Zarządu, który określa termin, miejsce i przedmiot obrad.
 2. Zarząd zwołuje raz na rok sprawozdawcze Zebranie Plenarne, a sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Plenarne — co trzy lata.
 3. Nadzwyczajne Zebranie Plenarne jest zwoływane:
  1. z inicjatywy Zarządu
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych.
 4. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego Towarzystwa, nadzwyczajne wyborcze Zebranie Plenarne zwołuje Wiceprzewodniczący Towarzystwa, a w razie jego nieobecności członek Zarządu najstarszy stażem w Towarzystwie.
 5. Nadzwyczajne Zebranie Plenarne powinno odbyć się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku i powinno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 4

 1. Zawiadomienia o terminie oraz miejscu Zebrania Plenarnego wraz z porządkiem obrad, podpisane przez Przewodniczącego, wysyła Sekretarz co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem.
 2. Zawiadomienia mogą być doręczone osobiście lub wysyłane w formie elektronicznej (skan pisma e-mailem) z potwierdzeniem odbioru wiadomości.
 3. W razie nieobecności, członek zwyczajny ma obowiązek przesłać usprawiedliwienie w formie pisemnej lub elektronicznej. Jego brak może być uznany za uchylanie się od pracy w Towarzystwie w rozumieniu art. 15 ust. 1b Statutu.

Art. 5

 1. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie i miejscu co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa, Zarząd może w trybie uchwały zwołać w tym samym miejscu Zebranie Plenarne w drugim terminie po upływie przynajmniej pół godziny.
 2. Obrady Zebrania Plenarnego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych, a podjęte uchwały są wiążące dla wszystkich członków, z wyjątkiem odwołania Zarządu, zmian w Statucie oraz rozwiązania Towarzystwa.

ROZDZIAŁ III
Przebieg Zebrania Plenarnego

Art. 6

 1. Obradom sprawozdawczego Zebrania Plenarnego przewodniczy Przewodniczący Towarzystwa.
  1. Z ważnych przyczyn Przewodniczący Towarzystwa może delegować do przewodniczenia obradom Wiceprzewodniczącego lub któregoś z członków Zarządu.
  2. W razie niezdolności Przewodniczącego do przewodniczenia obradom Zebrania Plenarnego zastępuje go Wiceprzewodniczący.
  3. Wszystko, co w niniejszym Regulaminie tyczy się Przewodniczącego Towarzystwa w trakcie obrad sprawozdawczego Zebrania Plenarnego, odnosi się także do osoby zastępującej go.
 2. Obradom sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Plenarnego przewodniczy członek zwyczajny nie należący do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wybrany w drodze głosowania tajnego w pierwszej części obrad. Przewodniczący Towarzystwa otwiera sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Plenarne i przeprowadza wybory przewodniczącego dalszej części obrad, po czym opuszcza miejsce przewodniczenia.
 3. Obrady nadzwyczajnego Zebrania Plenarnego prowadzi Przewodniczący Towarzystwa, o ile przedmiot obrad nie dotyczy bezpośrednio jego osoby lub któregokolwiek z członków Zarządu. Wówczas stosuje się odpowiednio przepis § 2.

Art. 7

 1. Obrady każdego Zebrania Plenarnego, z wyjątkiem sprawozdawczo-wyborczego, odbywają się według następującego porządku:
  1. odczytanie i zatwierdzenie w głosowaniu jawnym protokołu z poprzedniego Zebrania Plenarnego;
  2. ustalenie porządku obrad;
  3. rozpatrywanie każdego z punktów porządku obrad oddzielnie, chyba że przewidziano dyskusję nad kilkoma sprawami łącznie. Jeśli przedmiotem obrad jest podjęcie uchwały, wówczas należy przeprowadzić głosowanie,
  4. wolne wnioski.
 2. Przewodniczący poddaje pod dyskusję porządek obrad zaproponowany przez Zarząd.
  1. Wniosek o zmianę porządku obrad winien być przedstawiony ustnie i krótko uzasadniony, a następnie zaprotokołowany.
  2. Z porządku obrad nie można wykreślić tych punktów, które zostały nałożone uchwałą poprzedniego Zebrania Plenarnego do wykonania na najbliższym Zebraniu Plenarnym lub wynikają ze Statutu.
  3. Po zatwierdzeniu porządku obrad zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, nie może on ulec zmianie w trakcie obrad pod rygorem nieważności obrad.
 3. W dyskusji ma prawo wziąć udział każdy członek Towarzystwa obecny na Zebraniu Plenarnym. Osoby nie będące członkami, zabierają głos za zgodą Przewodniczącego zebrania.
 4. Projekt uchwały może zgłosić każdy z członków zwyczajnych. Po przyjęciu ewentualnych poprawek Przewodniczący zebrania poddaje uchwałę w jej ostatecznym brzmieniu pod głosowanie.

Art. 8

 1. O ile Statut lub niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, głosowania we wszystkich sprawach, z wyjątkiem personalnych, są jawne i zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Na wniosek przynajmniej jednego z uprawnionych do głosowania Przewodniczący zebrania zarządza głosowanie tajne.
 3. Jeśli po dwóch głosowaniach liczba głosów jest równa, przeważa głos przewodniczącego zebrania.

Art. 9

 1. Protokoły z Zebrania Plenarnego sporządza Sekretarz. W przypadku jego nieobecności Zebranie Plenarne powołuje na jego miejsce protokolanta. Wszystko, co w niniejszym Regulaminie odnosi się do funkcji wypełnianych przez Sekretarza w trakcie obrad Zebrania Plenarnego, odnosi się także do protokolanta.
 2. Protokół zawiera datę i miejsce Zebrania Plenarnego, liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz biorących udział w obradach, porządek obrad, główne tezy dyskusji, przedmiot i wyniki głosowań, informację o podjętych uchwałach oraz informację o wolnych wnioskach.
 3. Przewodniczący może zarządzić składanie interpelacji na piśmie. Każdy z dyskutantów przekazuje Sekretarzowi na piśmie pełny tekst swego wystąpienia jako aneks do protokołu.
 4. Aneksy do protokołu stanowią:
  1. imienna lista biorących udział w Zebraniu Plenarnym z podpisem potwierdzającym obecność, z zaznaczeniem osób uprawnionych do głosowania,
  2. teksty uchwał,
  3. wymienione w § 3 teksty wystąpień dyskutantów,
 5. Po wniesieniu poprawek i zatwierdzeniu protokołu zostaje on podpisany przez Przewodniczącego zebrania i Sekretarza.

ROZDZIAŁ IV
Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Art. 10

 1. Sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Plenarne przebiega według następującego porządku:
  1. merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu za okres swojej kadencji,
  2. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja nad sprawozdaniami,
  4. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
  6. zgłaszanie kandydatów i wybór każdego z członków Zarządu oddzielnie,
  7. zgłaszanie kandydatów i wybór Komisji Rewizyjnej.

Jeśli zachodzi potrzeba, przedmiotem drugiej części obrad, którą prowadzi Przewodniczący Towarzystwa, mogą być sprawy bieżące. Przebiega ona zgodnie z art. 7.

 1. Merytoryczne sprawozdanie z działalności Zarządu składa Przewodniczący Towarzystwa lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Część finansową sprawozdania może przedstawić Skarbnik.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawia jej Przewodniczący albo jeden z członków.
 3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi dokonuje się w drodze głosowania tajnego, w którym członkowie Zarządu nie biorą udziału.
 4. W razie nieudzielenia absolutorium Zebranie Plenarne na wniosek Przewodniczącego zebrania podejmuje stosowną uchwałę.

Art. 11

 1. W celu dokonania wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Zebranie Plenarne wybiera trzyosobową Komisję Skrutacyjną, której członkowie nie mogą kandydować do Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.
 2. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, który przeprowadza procedurę wyboru i ogłasza wyniki głosowań.
 3. Wybory na poszczególne stanowiska w Zarządzie są bezpośrednie i tajne. Odbywają się oddzielnie w następującej kolejności:
  1. Przewodniczący,
  2. Wiceprzewodniczący,
  3. Sekretarz,
  4. Skarbnik,
 4. Pozostałych członków Zarządu w liczbie od 4 do 6 wyłania się w jednym głosowaniu spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbą głosów.
 5. Na funkcje wymienione w § 2 lit. a-d należy ustnie zgłosić co najmniej po dwóch kandydatów, zaś na członków Zarządu należy zgłosić co najmniej dwóch kandydatów więcej, niż przewidywana liczba członków.

Art. 12

 1. Członków Komisji Rewizyjnej w liczbie od 3 do 5 wybiera się w jednym głosowaniu spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 2. W celu dokonania wyboru Komisji Rewizyjnej należy zgłosić co najmniej dwóch kandydatów więcej niż przewidywana liczba jej członków.
 3. Bezpośrednio po wyborze, Komisja Rewizyjna na niejawnym posiedzeniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

Art. 13

 1. Po zgłoszeniu kandydatury przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pyta każdego z kandydatów, czy zgadza się kandydować. Jeśli osoba zgłoszona wyrazi zgodę, rejestruje się jego kandydaturę.
 2. Po zamknięciu listy kandydatów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje ją w porządku alfabetycznym, a jej sekretarz zapisuje na tablicy.
 3. Następnie członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdają karty do głosowania, opieczętowane pieczęcią Towarzystwa.
 4. W wyborach na funkcje określone w art. 11 § 2 lic. a-d na karcie do głosowania wpisuje się tylko jedno nazwisko spośród wyłonionych kandydatów, zaś na funkcje określone w art. 11 § 3 i w art. 12 § 1 wpisuje się tyle nazwisk spośród wyłonionych kandydatów, ile przewidziano miejsc. Inaczej wypełnione karty do głosowania lub karty puste uznaje się za głos nieważny.
 5. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół wyboru, który zawiera informację o liczbie uprawnionych do głosowania, liczbie głosujących, wymaganej większości głosów, liczbie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i liczbie głosów nieważnych.
 6. Protokół odczytuje przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

Art. 14

 1. Jeśli żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów, z wyjątkiem głosowania, o którym mowa w art. 11 § 3 i w art. 12 § 1, przeprowadza się powtórne głosowanie nad tą samą listą wyłonionych kandydatów.
 2. Jeśli w drugiej turze głosowania żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów, wybiera się dwóch, którzy otrzymali w drugiej turze największą liczbę głosów i przedstawia się ich jako kandydatów do głosowania w trzeciej turze. Jeśli kandydatów z równą liczbą głosów jest więcej, wybiera się dwóch z nich według stażu członkostwa w Towarzystwie, a jeśli jest on równy wówczas dwóch najstarszych wiekiem.
 3. Trzecia tura głosowania jest ostateczna. Jeżeli kandydaci otrzymają tę samą liczbę głosów, wybiera się kandydata o najdłuższym stażu w Towarzystwie.

Art. 15

 1. Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej przeprowadza się stosując przepisy art. 11-14.
 2. Jeżeli skład Zarządu zmniejszy się do pięciu osób, a skład Komisji Rewizyjnej do jednej osoby, wówczas należy dokonać wyboru odpowiednio nowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, którego długość kadencji reguluje art. 3 ust. 2 Regulaminu Zarządu Towarzystwa.
 3. W przypadku wyborów uzupełniających na funkcję Przewodniczącego Towarzystwa, jeśli miały one miejsce w okresie krótszym niż sześć miesięcy przed końcem kadencji uzupełnianego gremium, należy je traktować jako wybory Przewodniczącego na nową kadencję. Wówczas po upływie bieżącej kadencji należy dokonać wyborów uzupełniających pozostałego składu Zarządu na nową kadencję.

Art. 16.

 1. Z ważnych przyczyn Zebranie Plenarne może dokonać skrócenia kadencji Zarządu w trybie uchwały podejmowanej większością 2/3 głosów wszystkich uprawnionych do głosowania.
 2. Po podjęciu uchwały i skróceniu kadencji Zarządu, Zebranie Plenarne przystępuje niezwłocznie do wyboru nowego Zarządu w trybie określonym w art. 11-14.

ROZDZIAŁ V
Inne zadania statutowe Zebrania Plenarnego

Art. 17

 1. Odwołania ze strony członków od uchwał Zarządu rozpatrywane są na najbliższym Zebraniu Plenarnym i głosowane tajnie.
 2. Wnioski odwoławcze na piśmie wraz z uzasadnieniem należy składać na ręce Sekretarza. Zebranie Plenarne rozpatruje wnioski odwoławcze złożone nie później niż na 30 dni przez rozpoczęciem obrad.
 3. Członek składający odwołanie nie bierze udziału w głosowaniu dotyczącym jego sprawy.
 4. Uchwała Zebrania Plenarnego w sprawie odwołania jest ostateczna. Kopię uchwały doręcza się zainteresowanej osobie w ciągu 14 dni.

Art. 18

 1. Uchwały w sprawie zmian w Statucie lub w przedmiocie wniosku o rozwiązanie Towarzystwa Zebranie Plenarne podejmuje większością 2/3 głosów wszystkich uprawnionych do głosowania.
 2. Głosowanie nad wnioskiem o rozwiązanie Towarzystwa nie może zostać przeprowadzone w trakcie tego samego posiedzenia Zebrania Plenarnego, na którym wniosek ten zgłoszono.
 3. Wniosek o rozwiązanie Towarzystwa winien zawierać datę zakończenia działalności Towarzystwa i przekazania majątku Towarzystwa Konferencji Episkopatu Polski.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

Art. 19

 1. Zmiany Regulaminu może dokonać Zebranie Plenarne.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zebranie Plenarne.

Tekst zatwierdzony przez Zebranie Plenarne w Bochni dnia 24 września 2010 roku

Oblicza naszej Matki

mb_539.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 1059 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1063963