Regulamin Zarządu
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Art. 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, zwanego dalej Statutem, i niniejszego Regulaminu Zarządu Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, zwanego dalej Regulaminem, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Statutu.

Art. 2

 1. Zarząd powoływany jest przez sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Plenarne Polskiego Towarzystwa Mariologicznego na okres trzech lat.
 2. Sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Plenarne dokonuje wyboru Zarządu zgodnie z procedurą określoną w Statucie oraz Regulaminie Zebrania Plenarnego.
 3. Zarząd swoją kadencję rozpoczyna natychmiast po zamknięciu Zebrania Plenarnego, które go powołało.

Art. 3

 1. Procedura wyborów uzupełniających do Zarządu określona jest w Regulaminie Zebrania Plenarnego.
 2. Jeżeli Przewodniczący lub którykolwiek z członków Zarządu przestanie pełnić swą funkcję przed upływem kadencji, niezwłocznie dokonuje się wyboru nowego Przewodniczącego lub członka Zarządu na pozostały okres kadencji. Jeżeli wybór nastąpił na mniej niż sześć miesięcy przed końcem kadencji, nowowybrany Przewodniczący sprawuje swoją funkcję przez całą następną trzyletnią kadencję. Jeżeli natomiast wybór nastąpił na więcej niż sześć miesięcy przed upływem kadencji, traktowany jest on jako wybór na pierwszą kadencję.
 3. Zebranie Plenarne może skrócić kadencje Zarządu zgodnie z trybem określonym w art. 16 par. 1 Regulaminu Zebrania Plenarnego.
 4. Jeśli Zebranie Plenarne nie może się odbyć przed upływem trzyletniej kadencji Zarządu, Zarząd działa nadal do czasu skutecznego zwołania Zebrania Plenarnego, lecz wszystkie jego uchwały podjęte po dniu upłynięcia kadencji podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Zebranie Plenarne.

ROZDZIAŁ II
Członkowie Zarządu

Art. 4

 1. Przewodniczący Towarzystwa wypełnia obowiązki nałożone na niego przez Statut, niniejszy Regulamin, Regulamin Zebrania Plenarnego, uchwały Zebrania Plenarnego oraz uchwały Zarządu.
 2. Przewodniczący podpisuje uchwały Zarządu oraz dokumenty, w których reprezentuje Towarzystwo.
 3. Przewodniczący wraz z Sekretarzem podpisuje dyplomy członkowskie.
 4. Do wykonania poszczególnych zadań Przewodniczący Zarządu może delegować Wiceprzewodniczącego lub innego członka Zarządu, określając na piśmie zakres jego czynności i termin rozpoczęcia oraz wygaśnięcia delegacji.
 5. Z ważnych przyczyn Przewodniczący może pisemnie delegować Wiceprzewodniczącego do wykonywania wszystkich swoich zadań na czas określony.
 6. W razie czasowej niezdolności Przewodniczącego do wypełniania swoich funkcji, wszystkie jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący na mocy uchwały Zarządu, która może być uchylona przez Zebranie Plenarne na wniosek Komisji Rewizyjnej.

Art. 5

 1. Wiceprzewodniczący wypełnia obowiązki nałożone na niego przez Statut, niniejszy Regulamin, Regulamin Zebrania Plenarnego, uchwały Zebrania Plenarnego oraz uchwały Zarządu.
 2. Pod nieobecność Przewodniczącego Wiceprzewodniczący przewodniczy zebraniu Zarządu i podpisuje podjęte wtedy uchwały oraz protokół tego zebrania.
 3. W razie czasowej niezdolności Przewodniczącego do pełnienia swojej funkcji, jego ustąpienia z urzędu lub śmierci, Wiceprzewodniczący zwołuje zebranie Zarządu i Zebranie Plenarne.

Art. 6

 1. Sekretarz wypełnia obowiązki nałożone na niego przez Statut, niniejszy Regulamin, Regulamin Zebrania Plenarnego, uchwały Zebrania Plenarnego oraz uchwały Zarządu.
 2. Sekretarz podpisuje uchwały Zarządu, sporządza protokoły z obrad Zarządu, prowadzi rejestry uchwał Zarządu i Zebrania Plenarnego, spis członków oraz korespondencję Towarzystwa.
 3. Sekretarz wraz z Przewodniczącym podpisuje dyplomy członkowskie.
 4. W razie czasowej niezdolności Sekretarza do wypełniania swoich funkcji, jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zarządu.

Art. 7

 1. Skarbnik wypełnia obowiązki nałożone na niego przez Statut, niniejszy Regulamin, Regulamin Zebrania Plenarnego, uchwały Zebrania Plenarnego oraz uchwały Zarządu.
 2. Skarbnik prowadzi dokumentację finansową Towarzystwa, podpisuje rachunki w imieniu Towarzystwa oraz dysponuje kontem bankowym Towarzystwa.
 3. Ze swojej działalności Skarbnik na bieżąco składa sprawozdanie Zarządowi, Zebraniu Plenarnemu oraz Komisji Rewizyjnej, jeśli tego zażąda. Na żądanie Przewodniczącego, Zarządu, Zebrania Plenarnego lub Komisji Rewizyjnej ujawnia stan majątku Towarzystwa oraz wszystkie operacje bankowe na koncie Towarzystwa.
 4. Wszystkie wpływy i wydatki, a także operacje bankowe odnotowuje w Księdze Finansowej Towarzystwa, którą okazuje na każde żądanie Przewodniczącego, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 5. Skarbnik razem z Przewodniczącym lub z Wiceprzewodniczącym reprezentuje Towarzystwo wobec banku, urzędu skarbowego lub kontroli skarbowej.
 6. W porozumieniu z Przewodniczącym dokonuje operacji finansowych.
 7. W razie czasowej niezdolności Skarbnika do wypełniania swoich funkcji, jego obowiązki przejmuje członek Zarządu wyznaczony przez Zarząd w drodze uchwały.

Art. 8

 1. Członek Zarządu wykonuje zadania wynikające ze Statutu, niniejszego Regulaminu, Regulaminu Zebrania Plenarnego, uchwał Zebrania Plenarnego i uchwał Zarządu, jak również polecenia Przewodniczącego.
 2. Członek Zarządu aktywnie uczestniczy w zebraniach Zarządu i Zebrania Plenarnego, ma prawo zabierania głosu i swobodnego podejmowania decyzji w trybie głosowania jawnego lub tajnego.
 3. W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu każdy członek powinien złożyć (przesłać) na ręce Przewodniczącego pisemne usprawiedliwienie przed rozpoczęciem obrad. Jego brak może być uznany za uchylanie się od pracy w Towarzystwie w rozumieniu art. 15 ust. 1b Statutu.

Art. 9

 1. Na żądanie Komisji Rewizyjnej Zarząd, a także każdy z jego członków, jest zobowiązany złożyć dokładne sprawozdanie ze swojej działalności.
 2. Do dnia 31 grudnia Zarząd winien umożliwić Komisji Rewizyjnej coroczną kontrolę swojej działalności.

ROZDZIAŁ III
Posiedzenia Zarządu

Art. 10

 1. Posiedzenia Zarządu przynajmniej raz na trzy miesiące zwołuje Przewodniczący.
 2. Zawiadomienie o terminie, miejscu oraz porządku posiedzenia Zarządu, które podpisuje Przewodniczący, powinno dotrzeć do członków Zarządu przynajmniej 21 dni przed planowanym posiedzeniem.
 3. Do ważności zebrania Zarządu konieczna jest obecność Przewodniczącego oraz co najmniej czterech pozostałych członków Zarządu.

Art. 11

 1. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu winien zawierać proponowany porządek posiedzenia.
 3. Przewodniczący, zwołując nadzwyczajne zebranie Zarządu, może uzupełnić o dodatkowe punkty porządek obrad, o którym mowa w ust. 2.
 4. Po wpłynięciu wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu, Przewodniczący wyznacza jego termin, nie później jednak niż 30 dni od wpłynięcia wniosku.
 5. Przepisy art. 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 12

 1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 2. W posiedzeniach Zarządu biorą udział członkowie Zarządu. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
 3. Zarząd na wniosek przynajmniej jednego z członków może uchwalić tajność części lub całości posiedzenia. W takiej sytuacji w posiedzeniu, poza członkami Zarządu, może brać udział z głosem doradczym jedynie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 4. Dyskusja odbywa się nad każdym punktem porządku posiedzenia oddzielnie, chyba że porządek przewiduje prowadzenie dyskusji łącznej nad kilkoma punktami.

Art. 13

 1. Porządek posiedzenia zaproponowany przez Przewodniczącego może zostać zmieniony na początku posiedzenia Zarządu zwykłą większością głosów.
 2. Wniosek o zmianę porządku obrad winien być przedstawiony ustnie i krótko uzasadniony.
 3. Po zgłoszeniu wszystkich wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący poddaje go pod głosowanie jawne.
 4. Nie wolno zmieniać przyjętego w ten sposób porządku w trakcie posiedzenia Zarządu.
 5. Posiedzenie Zarządu rozpoczyna się od odczytania protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Protokół odczytuje Sekretarz.

Art. 14

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności większości członków Zarządu. Jeśli liczba głosów jest równa, decyduje głos Przewodniczącego.
 2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw personalnych, zwłaszcza przyjęcia lub wykluczenia członków Towarzystwa.
 3. Na wniosek przynajmniej jednego członka Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne w każdej sprawie, z wyjątkiem ustalenia porządku posiedzenia.

Art. 15

 1. Protokoły z posiedzeń Zarządu sporządza Sekretarz.
 2. Protokół powinien zawierać datę i miejsce posiedzenia, porządek posiedzenia, główne tezy dyskusji, wyniki głosowań oraz informację o podjętych uchwałach.
 3. Na wniosek któregokolwiek z uczestników zebrania jego wypowiedź może być zamieszczona w protokole w całości. W tej sytuacji powinien on przekazać Sekretarzowi na piśmie pełny zapis swojej wypowiedzi, który załącza się jako aneks do protokołu z posiedzenia Zarządu
 4. Do protokołu załącza się podpisaną listę obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i osób biorących udział w posiedzeniu z głosem doradczym, jak również teksty uchwał podjętych przez Zarząd, oraz wymienione w ust. 3 pełne teksty wystąpień uczestników posiedzenia.
 5. Protokół zebrania Zarządu podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

ROZDZIAŁ IV
Zadania statutowe Zarządu

Art. 16

 1. Zakres statutowych zadań Zarządu określa art. 27 Statutu.
 2. Zarząd zwołuje Zebranie Plenarne oraz spotkania o charakterze naukowym, ustalając datę, miejsce i porządek obrad.
 3. Zawiadomienie o dacie, miejscu oraz porządku Zebrania Plenarnego podpisuje Przewodniczący.
 4. Sekretarz ma obowiązek przesłać zawiadomienia, o których mowa w ust. 3 tak, by dotarły do wszystkich członków Towarzystwa przynajmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

Art. 17

 1. Formularze deklaracji członkowskiej, wzory dyplomów członkowskich dla członków zwyczajnych i członków honorowych lub innych dokumentów zatwierdza Zarząd.
 2. Zarząd może uchwalić zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla realizacji celów statutowych Towarzystwa, zgodnie z przepisami prawa.

Art. 18

 1. Osoba spełniająca wymogi określone przez art. 10 Statutu może zostać przyjęta przez Zarząd w poczet członków Towarzystwa na podstawie deklaracji członkowskiej.
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa lub o zmianę statusu członka składa deklarację członkowską na ręce Sekretarza. Również odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy członków zgodnie z art. 15 ust. 3 Statutu, składa się na ręce Sekretarza.
 3. Sekretarz weryfikuje dane zawarte w deklaracji członkowskiej, sporządza listę kandydatów i przedstawia ją wraz z odpowiednią dokumentacją na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 4. Zarząd może odłożyć do następnego posiedzenia głosowanie nad przyjęciem kandydata w poczet członków Towarzystwa w celu wyjaśnienia wątpliwości co do jego kwalifikacji.
 5. Dla wyjaśnienia wątpliwości Zarząd może zażądać od kandydata dodatkowych informacji złożonych na piśmie lub ustnie.
 6. Zarząd w głosowaniu tajnym osobno dla każdego z kandydatów podejmuje decyzję o jego przyjęciu albo odmowie, zmianie statusu lub o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu ze Towarzystwa.
 7. Wnioski o rezygnacji z członkowstwa Zarząd przyjmuje do wiadomości bez dyskusji i głosowania.
 8. Sekretarz odpowiednio do uchwały Zarządu dokonuje zmian w spisie członków Towarzystwa i niezwłocznie wysyła członkom dyplom członkowski wraz ze Statutem.

Art. 19

 1. W sytuacjach określonych przez Statut w art. 15, Zarząd podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym o skreśleniu z listy członków, którą podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
 2. O uchwale Zarządu Sekretarz niezwłocznie powiadania pisemnie zainteresowanego. Pismo w tej sprawie, podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza, powinno zawierać pouczenie o możliwości odwołania się do Zebrania Plenarnego w ciągu 30 dni od daty doręczenia decyzji.

Art. 20

 1. W sytuacjach określonych przez Statut w art. 15 ust. 2 Zarząd powołuje trzyosobową komisję spośród swoich członków w celu zbadania, czy członek dopuścił się czynów stanowiących podstawę wykluczenia go z grona członków Towarzystwa.
 2. Na kolejnym posiedzeniu Zarząd, po zapoznaniu się z opinią wyżej wymienionej komisji, w głosowaniu tajnym podejmuje decyzję o wykluczeniu członka, którą podpisują wszyscy członkowie Zarządu biorący udział w posiedzeniu.
 3. O decyzji Zarządu Sekretarz niezwłocznie powiadania pisemnie zainteresowanego. Pismo w tej sprawie, podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza, powinno zawierać pouczenie o możliwości odwołania się do Zebrania Plenarnego w przeciągu 30 dni od daty doręczenia decyzji.
 4. Tryb odwoławczy od decyzji o skreśleniu z listy członków Towarzystwa lub wykluczenia określa Regulamin Zebrania Plenarnego.

Art. 21

 1. W razie śmierci członka Towarzystwa Zarząd zatroszczy się o odprawienie przynajmniej jednej Mszy świętej za zmarłego.
 2. Zarząd przyjmuje do wiadomości informację Sekretarza o skreśleniu zmarłego z listy członków z odpowiednią adnotacją o dacie śmierci, jak również o miejscu i czasie odprawienia Mszy świętej za niego.

Art. 22

 1. Zarząd może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą wobec Zebrania Plenarnego.
 2. Projekty uchwał Zebrania Plenarnego proponowane przez Zarząd winny być przyjęte przez Zarząd w formie uchwały.
 3. Zarząd przedstawia Zebraniu Plenarnemu informację o realizacji uchwał od ostatniego posiedzenia Zebrania Plenarnego.

Art. 23

 1. Zgodnie z art. 27 ust. 1e Statutu, funduszami zgromadzonymi na koncie bankowym oraz majątkiem dysponuje Zarząd.
 2. Upoważnienie do dysponowania kontem bankowym Towarzystwa posiadają Przewodniczący i Skarbnik.
 3. Pożyczki na cele statutowe Towarzystwa można zaciągać jedynie na mocy uchwały Zarządu.
 4. Zgodnie z art. 27 ust. 1d Statutu, Zarząd uchwala budżet Towarzystwa na dany rok finansowy, który zatwierdza Komisja Rewizyjna.

Art. 24

Wszystkie dokumenty oraz pisma wystawiane przez Towarzystwo winny być rejestrowane w dzienniku korespondencji Towarzystwa i opatrzone odpowiednim znakiem porządkowym.

Art. 25

 1. Towarzystwo prowadzi własne archiwum, w którym powinny znaleźć się przede wszystkim: aktualizowany na bieżąco spis członków Towarzystwa wraz z bazą danych, księga protokołów, dziennik korespondencji i korespondencja, księga finansowa, przynajmniej po jednym egzemplarzu publikacji wydawanych przez Towarzystwo, druki firmowe oraz pieczęci Towarzystwa.
 2. Pieczęciami Towarzystwa dysponuje Przewodniczący, Sekretarz oraz Skarbnik. Za zabezpieczenie pieczęci odpowiedzialny jest Sekretarz.

Art. 26

 1. Zarząd przyznaje stypendia i nagrody naukowe ustanowione przez Zebranie Plenarne.
 2. Uchwała Zebrania Plenarnego o ustanowieniu stypendium lub nagrody naukowej winna zawierać dokładną procedurę ich przyznawania.

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

Art. 27

 1. Przekazanie archiwum, bieżącej dokumentacji, pieczęci, funduszy i majątku oraz upoważnień bankowych winno nastąpić w ciągu 10 dni od dnia wyboru nowego Zarządu podczas wspólnego posiedzenia zdawczo-odbiorczego, w którym uczestniczą Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik ustępującego i nowowybranego Zarządu oraz Przewodniczący ustępującej i nowowybranej Komisji Rewizyjnej.
 2. Z posiedzenia, o którym mowa w ust. 1, sporządza się protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu. Powinien on dokładnie określać składniki przekazywanego majątku oraz stan funduszu na dzień przekazania.
 3. Przekazanie upoważnień bankowych powinno nastąpić przed posiedzeniem zdawczo-odbiorczym.

Art. 28

 1. W przypadku podjęcia przez Zebranie Plenarne uchwały o samorozwiązaniu Towarzystwa, Przewodniczący ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i zgłosić do właściwego sądu stosowny wniosek.
 2. W sytuacji opisanej w ust. 1, Przewodniczący wraz ze Skarbnikiem, Sekretarzem i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej protokolarnie przekazuje osobie wyznaczonej przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski archiwum, całą bieżącą dokumentację i korespondencję, pieczęcie oraz pozostały majątek Towarzystwa.
 3. Przed przekazaniem, o którym mowa w ust. 2 Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Skarbnik przekazują likwidatorowi wszelkie upoważnienia bankowe.
 4. Przepisy ust. 2-3 stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania Towarzystwa decyzją sądu.

Art. 29

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu mogą być zmienione w drodze uchwały Zebrania Plenarnego, zgodnie z art. 30 Statutu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zebranie Plenarne.

Tekst zatwierdzony przez Zebranie Plenarne w Bochni dnia 24 września 2010 roku

Oblicza naszej Matki

mb_030.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 257 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1064012