Statut
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

Tekst nieobowiązujący. Tu znajdziesz obowiązujący tekst Statutu.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Art. 1.

 1. Polskie Towarzystwo Mariologiczne, zwane w dalszych postanowieniach statutu Towarzystwem, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencję Episkopatu Polski (kan. 298 § 1, kan. 301 i 312 KPK).
 2. Towarzystwo podlega zwierzchniej władzy Konferencji Episkopatu Polski (kan. 315 w zw. z kan. 312 § 1 pkt. 2 KPK), do której należy prawo zatwierdzania Przewodniczącego Towarzystwa, zgodnie z kan. 317 § 1 KPK.

Art. 2.

Towarzystwo posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3.

Towarzystwo ma zasięg ponaddiecezjalny, terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4.

Siedziba Towarzystwa mieści się w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 41.

Art. 5.

Dla realizacji swoich celów statutowych Towarzystwo może nawiązywać współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach – krajowymi i zagranicznymi.

Art. 6.

Towarzystwo używa pieczęci i odznak według ustalonych wzorów.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

Art. 7.

Cele Towarzystwa są następujące:

 1. działalność naukowa na rzecz rozwoju mariologii,
 2. popularyzacja wiedzy mariologicznej,
 3. działalność na rzecz należytego kształtowania duchowości i kultu maryjnego.

Art. 8.

Towarzystwo realizuje cele statutowe przez:

 1. organizowanie kongresów i sympozjów krajowych i międzynarodowych,
 2. organizowanie spotkań studyjnych i formacyjnych,
 3. działalność wydawniczą.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Towarzystwa

Art. 9.

Towarzystwo zrzesza:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków korespondentów,
 3. członków honorowych.

Art. 10.

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna, duchowna lub świecka, dająca gwarancję realizacji jego celów statutowych, zgodnie z przyjętymi regulaminami i uchwałami władz Towarzystwa. Członek zwyczajny uczestniczy w sposób stały w pracach Towarzystwa.

Art. 11.

Członkiem korespondentem może być osoba duchowna lub świecka dająca gwarancję realizacji celów statutowych Towarzystwa, zgodnie z przyjętymi regulaminami i uchwałami jego władz, która jednak nie uczestniczy w sposób stały w jego pracach.

Art. 12.

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju Towarzystwa.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zebranie Plenarne na wniosek Zarządu.

Art. 13.

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. głosu czynnego i biernego,
  2. udziału w kongresach, sympozjach, konferencjach itp.,
  3. korzystania z pomocy i środków Towarzystwa w realizowaniu jego celów statutowych.
 2. Członkowie korespondenci i członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym z wyjątkiem określonych w ust. 1, p. a.

Art. 14.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. brać czynny udział w działalności Towarzystwa,
 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

Art. 15.

 1. Przynależność do Towarzystwa ustaje w razie:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
  2. skreślenia z listy członków z powodu zalegania w opłacaniu składek członkowskich lub uchylania się od pracy w Towarzystwie,
  3. wykluczenia z Towarzystwa.
 2. Uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.
 3. Od uchwały o skreśleniu przysługuje odwołanie do Zebrania Plenarnego w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Zebrania Plenarnego w sprawie odwołania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa

Art. 16.

Władzami Towarzystwa są:

 1. Zebranie Plenarne,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 17.

 1. Zebranie Plenarne jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Uczestnikiem Zebrania Plenarnego z głosem decydującym jest każdy członek zwyczajny.

Art. 18.

 1. Do kompetencji Zebrania Plenarnego należy:
  1. ustalanie kierunków działalności Towarzystwa,
  2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz uczestników Zebrania Plenarnego,
  4. wybór Zarządu, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej,
  5. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  6. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
  7. wnioskowanie dotyczące zmian w statucie,
  8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających rozstrzygnięcia przez Zebranie Plenarne.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Plenarnego Zarząd zawiadamia członków zwyczajnych co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem obrad.
 3. Zebranie Plenarne może podejmować uchwały przy obecności większości osób uprawnionych do głosowania.
 4. Zebranie Plenarne sprawozdawcze Zarząd zwołuje raz na rok, a sprawozdawczo-wyborcze – co trzy lata.
 5. Nadzwyczajne Zebranie Plenarne może być zwołane:
  1. z inicjatywy Zarządu,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/4 liczby członków zwyczajnych.
 6. Nadzwyczajne Zebranie Plenarne powinno odbyć się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku i powinno obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

Art. 19.

 1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym według procedury przewidzianej w kan. 119 p. 1 KPK.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
 3. Zarząd i Komisja Rewizyjna w trakcie kadencji, w przypadku zmniejszenia ich składu, mają prawo uzupełnienia swego grona o nowych członków. Liczba dołączonych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trybie nadzwyczajnym może dokonać Zebranie Plenarne na pisemny wniosek bezwzględnej większości swoich członków.

Art. 20.

Uchwały władz Towarzystwa zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności większości osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw inaczej uregulowanych w statucie. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania (kan. 119 p. 2 KPK).

Art. 21.

 1. Pracami Towarzystwa między Zebraniami Plenarnymi kieruje Zarząd.
 2. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik oraz 4-6 członków wybranych przez Zebranie Plenarne na kadencję trzyletnią. Każdy z członków może być ponownie wybrany tylko na dwie kolejne kadencje.

Art. 22.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

Art. 23.

Przewodniczący Towarzystwa:

 1. jest jego prawnym reprezentantem,
 2. przewodniczy Zebraniu Plenarnemu,
 3. zwołuje zebrania Zarządu i przewodniczy im,
 4. troszczy się o kontakty zewnętrzne Towarzystwa. Podczas nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący.

Art. 24.

Sekretarz sporządza protokoły zebrań, prowadzi korespondencję i archiwum Towarzystwa.

Art. 25.

Skarbnik zajmuje się sprawami finansowymi, majątkowymi i gospodarczymi Towarzystwa w zależności od Zarządu i pod kontrolą Komisji Rewizyjnej.

Art. 26.

W sprawach finansowych Towarzystwo reprezentuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący i Skarbnik.

Art. 27.

 1. Do zadań i kompetencji Zarządu należy:
  1. realizowanie celów Towarzystwa,
  2. realizowanie uchwał i wytycznych Zebrania Plenarnego,
  3. składanie sprawozdań ze swej działalności podczas obrad Zebrania Plenarnego,
  4. uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu oraz czuwanie nad ich realizacją,
  5. zarządzanie majątkiem i funduszami,
  6. powoływanie komisji, sekcji i innych wyspecjalizowanych komórek,
  7. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami oraz rozpatrywanie spraw dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
  8. ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich,
  9. przyjmowanie członków zwyczajnych i członków korespondentów,
  10. wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego,
  11. zwoływanie Zebrań Plenarnych,
  12. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
 2. Zarząd może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. zawieszenie w prawach członka Towarzystwa,
  3. wykluczenie z Towarzystwa.
 3. Od kary orzeczonej przez Zarząd przysługuje odwołanie do Zebrania Plenarnego w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia na piśmie. Uchwała Zebrania Plenarnego rozstrzyga sprawę ostatecznie.

Art. 28.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, które ze swego grona wyłaniają Przewodniczącego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola przynajmniej raz w roku działalności Towarzystwa, w tym jego spraw finansowych i opłacania składek,
  2. składanie sprawozdania ze swej działalności na Zebraniu Plenarnym oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla Zarządu,
  3. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z kontroli, a w razie potrzeby żądanie wyjaśnień,
  4. uchwalanie regulaminu pracy Komisji.
 3. Członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Komisja Rewizyjna może korzystać z ekspertyz i opinii specjalistów spoza Towarzystwa w przedmiocie swoich czynności.

ROZDZIAŁ V
Majątek Towarzystwa

Art. 29.

 1. Towarzystwo ma prawo nabywania, posiadania i rozporządzania majątkiem ruchomym, nieruchomym i funduszami – zgodnie ze statutem, obowiązującym prawem kościelnym i państwowym.
 2. Fundusze Towarzystwa pochodzą z:
  1. opłaty wpisowej i składek członkowskich,
  2. zapisów i darowizn,
  3. dotacji i subwencji,
  4. wpływów z działalności statutowej,
  5. z akcji zbiórkowych,
  6. z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującym prawem.

ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe

Art. 30.

Statut Towarzystwa, jego zmiana lub uzupełnienie wymaga aprobaty Konferencji Episkopatu Polski (kan. 314 w zw. z kan. 312. § 1 p. 2 KPK).

Art. 31.

Prawo zawieszenia działalności Towarzystwa lub jego rozwiązania należy do kompetencji Konferencji Episkopatu Polski, która może to uczynić z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Plenarnego przedstawiony przez Zarząd.

Art. 32.

W przypadku rozwiązania Towarzystwa pozostały po nim majątek staje się własnością Konferencji Episkopatu Polski, do której należy prawo decydowania o przeznaczeniu jego poszczególnych składników.

Warszawa, dnia 10 marca 1999 roku

Oblicza naszej Matki

mb_455.jpg

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 915 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
1063994